https://nzatedinburgh.com
https://elteuvot.org
https://springtothetap.org
https://aaer.org
https://thedocc.com
https://storyforgeproductions.com
https://wvmuseums.org
https://plastykkolo.com
https://whoownstheicehouse.com
https://worldhockeysummit.com
https://australiavotes.org
https://conqueringdreams.org
https://mileageworkshop.com
https://saltbricktavernnyc.com
https://actoncloud.com
https://cathfam.org
https://sarzanascacchi.it
https://www.paolodisabatino.it
https://sabislot88.web.fc2.com
https://gacor777slot.web.fc2.com
https://topcer88daftar.web.fc2.com
https://freebet123.com
https://gacor77terpercaya.web.fc2.com/
https://odin77slotonline.web.fc2.com
https://odin77linkalternatif.web.fc2.com
https://www.castagniccia-maremonti.com/rupiah138.html
https://www.rupiah88.me/
https://rupiah123.org/
https://www.arcbadger.org/
https://www.chrnn.com
https://www.coffeecafe.top
https://gacor777.me/
https://slotgacor77.co/
https://gacor888.me/
https://77gacorslot.web.fc2.com/
https://linkalternatifgacor77.web.fc2.com/
Current File : /home/zpdhuabzdn/domains/androidcheats.edu.pl/public_html/index.php Podmienky – Preskočiť na obsah

Podmienky

Pred použitím našej služby si pozorne prečítajte tieto zmluvné podmienky.

Výklad a definície

Výklad

Slová, ktorých začiatočné písmeno je veľké, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sa vyskytujú v jednotnom alebo množnom čísle.

Definície

Na účely týchto obchodných podmienok:

 • Pridružený means an entity that controls, je kontrolovaná stranou alebo je pod spoločnou kontrolou so stranou, kde “ovládanie” znamená vlastníctvo 50% alebo viac akcií, majetkové účasti alebo iné cenné papiere oprávnené hlasovať pri voľbe riaditeľov alebo iného riadiaceho orgánu.
 • Krajina refers to: New York, Spojené štáty
 • Spoločnosť (označované ako buď “spoločnosť”, “my”, “nás” alebo “náš” v tejto dohode) odkazuje na podporu mobilných hier, pitagorasa.
 • Zariadenie means any device that can access the Service such as a computer, mobilný telefón alebo digitálny tablet.
 • servis refers to the Website.
 • Podmienky (označovaný aj ako “Podmienky”) znamenajú tieto Podmienky, ktoré tvoria celú dohodu medzi Vami a Spoločnosťou týkajúcu sa používania Služby.
 • Služba sociálnych médií tretej strany means any services or content (vrátane údajov, informácie, produktov alebo služieb) poskytnuté treťou stranou, ktoré môžu byť zobrazené, zahrnuté alebo sprístupnené službou.
 • webové stránky refers to Android Cheats Tips, accessible from https://androidcheats.edu.pl/
 • vy means the individual accessing or using the Service, alebo spoločnosti, alebo iná právnická osoba, v mene ktorej takáto fyzická osoba pristupuje k Službe alebo ju používa, podľa potreby.

Poďakovanie

Toto sú Zmluvné podmienky, ktorými sa riadi používanie tejto Služby a zmluva, ktorá platí medzi Vami a Spoločnosťou. Tieto Podmienky stanovujú práva a povinnosti všetkých používateľov v súvislosti s používaním Služby.

Váš prístup k Službe a jej používanie je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto Podmienky platia pre všetkých návštevníkov, používatelia a ďalší, ktorí pristupujú alebo používajú Službu.

Vstupom do Služby alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou týchto Podmienok, nesmiete pristupovať k Službe.

Prehlasujete, že ste starší ako vek 18. Spoločnosť nepovoľuje tieto pod 18 používať Službu.

Váš prístup k Službe a jej používanie je tiež podmienené prijatím a dodržiavaním zásad ochrany osobných údajov Spoločnosti. Naše zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zbierky, používanie a zverejňovanie vašich osobných údajov, keď používate aplikáciu alebo webovú stránku, a informuje vás o vašich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako vás zákon chráni. Pred použitím našej služby si pozorne prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo pod kontrolou spoločnosti.

Spoločnosť nemá žiadnu kontrolu, a nepreberá zaň žiadnu zodpovednosť, obsah, zásady ochrany osobných údajov, alebo praktiky akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť, priamo alebo nepriamo, za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajnú spôsobenú alebo v súvislosti s použitím alebo spoliehaním sa na takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na alebo prostredníctvom takýchto webových stránok alebo služieb.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Ukončenie

Váš prístup môžeme okamžite ukončiť alebo pozastaviť, bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, z akéhokoľvek dôvodu, vrátane bez obmedzenia, ak porušíte tieto zmluvné podmienky.

Pri ukončení, Vaše právo používať Službu okamžite zanikne.

Obmedzenie zodpovednosti

Bez ohľadu na akékoľvek škody, ktoré Vám môžu vzniknúť, celá zodpovednosť Spoločnosti a ktoréhokoľvek z jej dodávateľov podľa ktoréhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok a Váš výhradný opravný prostriedok za všetko vyššie uvedené bude obmedzená na sumu, ktorú skutočne zaplatíte prostredníctvom Služby alebo 100 USD, ak ste si prostredníctvom Služby nič nezakúpili.

V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, Spoločnosť ani jej dodávatelia nebudú v žiadnom prípade zodpovední za žiadne špeciálne, vedľajší, nepriamy, alebo následných škôd (počítajúc do toho, ale nie obmedzené na, náhradu škody za ušlý zisk, stratu údajov alebo iných informácií, za prerušenie živnosti, za ublíženie na zdraví, strata súkromia vyplývajúca z používania alebo neschopnosti používať Službu alebo s ním akýmkoľvek spôsobom súvisiaca, softvér tretích strán a/alebo hardvér tretích strán používaný so Službou, alebo inak v súvislosti s ktorýmkoľvek ustanovením týchto podmienok), aj keď bola spoločnosť alebo ktorýkoľvek dodávateľ upozornený na možnosť takýchto škôd a aj keď náprava nesplní svoj základný účel.

Niektoré štáty nepovoľujú vylúčenie implicitných záruk alebo obmedzenie zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, čo znamená, že niektoré z vyššie uvedených obmedzení nemusia platiť. V týchto štátoch, zodpovednosť každej strany bude obmedzená v najväčšom rozsahu povolenom zákonom.

“AKO JE” a “AKO DOSTUPNÉ” Vylúčenie zodpovednosti

Služba je vám poskytovaná “AKO JE” a “AKO DOSTUPNÉ” a so všetkými chybami a závadami bez záruky akéhokoľvek druhu. V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi, spoločnosť, vo svojom vlastnom mene a v mene svojich pridružených spoločností a svojich a ich príslušných poskytovateľov licencií a poskytovateľov služieb, výslovne odmieta všetky záruky, či už expresné, implicitne, zákonom alebo inak, v súvislosti so Službou, vrátane všetkých implicitných záruk obchodovateľnosti, spôsobilosť na konkrétny účel, titul a neporušenie, a záruky, ktoré môžu vyplynúť z priebehu obchodovania, priebeh výkonu, používanie alebo obchodnú prax. Bez obmedzenia na vyššie uvedené, Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku ani záväzok, a neposkytuje žiadne vyhlásenie o tom, že Služba bude spĺňať vaše požiadavky, dosiahnuť akékoľvek zamýšľané výsledky, byť kompatibilný alebo pracovať s iným softvérom, aplikácie, systémov alebo služieb, fungovať bez prerušenia, spĺňať akékoľvek štandardy výkonu alebo spoľahlivosti alebo byť bez chýb alebo že akékoľvek chyby alebo chyby môžu alebo budú opravené.

Bez obmedzenia vyššie uvedeného, ani spoločnosť, ani žiadny z poskytovateľov spoločnosti neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku akéhokoľvek druhu, vyjadrené alebo implicitné: (i) pokiaľ ide o prevádzku alebo dostupnosť Služby, alebo informácie, obsahu, a materiály alebo produkty v nich zahrnuté; (ii) že Služba bude neprerušovaná alebo bezchybná; (iii) čo sa týka presnosti, spoľahlivosť, alebo mena akýchkoľvek informácií alebo obsahu poskytovaných prostredníctvom Služby; alebo (iv) že Služba, jeho servery, obsah, alebo e-maily odoslané od Spoločnosti alebo v jej mene neobsahujú vírusy, skripty, trójske kone, červami, malvér, časované bomby alebo iné škodlivé komponenty.

Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie určitých typov záruk alebo obmedzení platných zákonných práv spotrebiteľa, takže niektoré alebo všetky vyššie uvedené vylúčenia a obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. Ale v takom prípade sa vylúčenia a obmedzenia uvedené v tejto časti použijú v najväčšom rozsahu vynútiteľnom podľa platných zákonov.

Vládny zákon

Zákony krajiny, s výnimkou kolíznych noriem, sa budú riadiť týmito Podmienkami a vaším používaním Služby. Vaše používanie Aplikácie môže byť tiež predmetom iných miestnych, štát, národné, alebo medzinárodné zákony.

Riešenie sporov

Ak máte akékoľvek obavy alebo spor o Službu, Súhlasíte s tým, že sa najskôr pokúsite vyriešiť spor neformálne kontaktovaním spoločnosti.

Pre Európsku úniu (JA) Používatelia

Ak ste spotrebiteľ v Európskej únii, budete mať prospech zo všetkých povinných ustanovení práva krajiny, v ktorej máte bydlisko.

Súlad s právnymi predpismi Spojených štátov amerických

To zastupujete a zaručujete (i) Nenachádzate sa v krajine, na ktorú sa vzťahuje embargo vlády Spojených štátov amerických, alebo ktorá bola vládou Spojených štátov amerických označená ako a “podpora teroristov” krajina, a (ii) Nie ste uvedený na žiadnom vládnom zozname Spojených štátov amerických so zakázanými alebo obmedzenými stranami.

Oddeliteľnosť a vzdanie sa práva

Oddeliteľnosť

Ak sa niektoré ustanovenie týchto podmienok považuje za nevymáhateľné alebo neplatné, takéto ustanovenie bude zmenené a vykladané tak, aby sa ciele takéhoto ustanovenia naplnili v čo najväčšom rozsahu podľa platných právnych predpisov a ostatné ustanovenia zostanú naďalej v plnej platnosti a účinnosti.

Zrieknutie sa práv

Okrem tu uvedených, neuplatnenie práva alebo vyžadovanie plnenia povinnosti podľa týchto podmienok neovplyvní možnosť strany uplatniť si takéto právo alebo požadovať takéto plnenie kedykoľvek potom, ani zrieknutie sa porušenia nepredstavuje zrieknutie sa akéhokoľvek následného porušenia..

Preklad Tlmočenie

Tieto Podmienky mohli byť preložené, ak sme vám ich sprístupnili v našej Službe. Súhlasíte s tým, že v prípade sporu má prednosť pôvodný anglický text.

Zmeny týchto podmienok

Vyhradzujeme si právo, podľa nášho vlastného uváženia, kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto Podmienky. Ak je revízia významná, vynaložíme primerané úsilie, aby sme ju poskytli aspoň 30 dni’ pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek nových podmienok. Čo predstavuje podstatnú zmenu, určíme podľa vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe alebo používaní našej služby po tom, ako tieto revízie nadobudnú účinnosť, Súhlasíte s tým, že budete viazaní upravenými podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, celkom alebo čiastočne, prestaňte používať webovú stránku a Službu.

Kontaktuj nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zmluvných podmienok, Môžete nás kontaktovať:

 • E-mailom: support@androidcheats.edu.pl
 • Podľa telefónneho čísla: +15487986458
 • Poštou: Zlatá ulica 17, New York, 10001, Spojené štáty